Formy działalności gospodarczej

Osoby otwierające własną firmę muszą podjąć decyzję odnośnie formy prowadzenia działalności. Przedsiębiorstwo musi mieć jasno określone to, w jakiej formie działa. Dzieje się tak dlatego, że w pewnym zakresie przepisy prawa są zróżnicowane w zależności od formy działalności. Inna jest odpowiedzialność osobista właścicieli firmy przykładowo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością , inna w spółce jawnej, a inna w przypadku osoby prowadzącej biznes jako osoba fizyczna. W niektórych przypadkach może być to odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada natomiast za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. W niektórych firmach, przykładowo w spółce jawnej, jej wspólnicy wymienieni są z imienia i nazwiska. W przypadku spółki akcyjnej natomiast nie musimy znać jej wspólników, będących posiadaczami akcji (akcjonariuszami). Struktura w odniesieniu do właścicieli może się szybko zmieniać, zwłaszcza w przypadku spółek, które funkcjonują na giełdzie, których akcje są przedmiotem obrotu, i na których zarabia się nie tylko w postaci dywidendy (wypłaty części zysku), ale również w postaci różnicy ceny zakupu akcji i jej sprzedaży. Innymi słowy chodzi o to, że zarabia się na zmianie wartości akcji – trzeba ją kupić taniej i sprzedać drożej.

Z jednej strony jako przedsiębiorcy mamy swobodę działalności, w tym swobodę w wyborze formy prawnej. Z drugiej strony istnieją pewne ograniczenia prawne, do których należy się dostosować.

Jeśli jest więcej niż jeden właściciel przedsiębiorstwa, wówczas do czynienia mamy ze spółkami. Spółki mogą być cywilne lub handlowe. Różnica między nimi jest taka, że spółka prawa cywilnego jest regulowana przez Kodeks Cywilny. Nie jest samodzielnym, odrębnym podmiotem. Nie posiada ani osobowości prawnej, zdolności do czynności prawnej ani majątku jako odrębna jednostka. Podmiotami są w niej jej właściciele, będący wspólnikami, a majątek jest współwłasnością wspólników. Spółki prawa handlowego mogą to być spółki osobowe (a więc te, które nie posiadają osobowości prawnej, chociaż mają zdolność do czynności prawnej i sądowej) oraz spółki kapitałowe (czyli posiadające osobowość prawną).

Spółkami osobowymi są: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska. Spółkami kapitałowymi są natomiast wspomniane już wcześniej spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zależności od formy prowadzenia działalności gospodarczej, mamy różne obowiązki w odniesieniu do prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości finansowej. Największą swobodą i dowolnością cieszą się w tym przypadku jednoosobowe działalności, prowadzone jako osoba fizyczna. Prowadzić księgowość w wielu przypadkach można w formie uproszczonej księgowości. Wymaganych prawnie rozliczeń z tytułu podatków dokonuje się tutaj na przykład na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Może tutaj znaleźć się także czasami karta podatkowa lub rozliczenia na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Oczywiście nie ma pełnej dowolności. Wybór uzależniony jest także od tego, jaka w firmie jest prowadzona działalność. A nawet przy rozliczeniu za pomocą książki przychodów i rozchodów osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą po przekroczeniu określonych w przepisach obrotów jest zmuszona przejść na pełne księgi rachunkowe (pełną księgowość).

Spółki prawa handlowego (zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jak i akcyjna), posiadając osobowość prawną, muszą obowiązkowo prowadzić pełne księgi rachunkowe. Wszystkie transakcje, które pociągają za sobą zmiany w aktywach oraz pasywach, przepływy środków pieniężnych – to wszystko musi znaleźć swoje odzwierciedlenie na odpowiednich kontach służących do księgowania. Księgowanie takie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości (zwłaszcza Ustawy o rachunkowości) i nie jest przeznaczone dla osób, które nigdy tego nie robiły. Zajmują się tym księgowi, którzy mogą być zatrudnieni w firmie albo też pracownicy biur rachunkowych, którzy mają doświadczenie w tym zakresie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest ściśle związane ze sprawozdawczością finansową. Spółki handlowe zobligowane są do sporządzania sprawozdań finansowych, które mają określone części i formę. Muszą zawierać wskazane przez prawo informacje, w ściśle określonej kolejności, strukturze i podziale danych. Podstawowym i najbardziej znanym sprawozdaniem jest bilans, który naprawdę dużo mówi o firmie, strukturze jej majątku i kapitału. Na jego podstawie jesteśmy w stanie określić podstawowe wskaźniki, mówiące o właściwym bądź nie właściwym jej zarządzaniu. Przykładowo, jesteśmy w stanie stwierdzić jak wygląda zadłużenie w firmie i z czego finansowane są aktywa. Oczywiście zadłużenie może być zbyt duże, ale również zbyt małe, ponieważ nie będzie pozwalać na optymalny rozwój firmy. Innym sprawozdaniem, które jest zawsze wykonywane, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z mikro przedsiębiorstwem czy nie, jest rachunek wyników, czyli rachunek zysków i strat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here